VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

hikingCzechia, s.r.o. (dále také jen jako „prodávající“)
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, spisová značka C 348832
Sídlo společnosti: Úzká 112/2, 266 01 Beroun
Tel.: 608 014 607
E-mail: kurzy@prijimacky-onlinekurzy.cz
IČ: 10810137

Účet:
Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2801982955/2010


1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

ZÁKAZNÍK
2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a zákazníkem, který je fyzickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „zákazník“).

SMLOUVA
3. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky smlouvy mezi o poskytování služeb pro prezenční a online přípravné kurzy, přijímací zkoušky nanečisto a/nebo podmínky smlouvy kupní pro on-line produkty (dále jen „smlouva“). On-line produktem je v těchto obchodních podmínkách myšlen digitální obsah (například online testy, video-kurzy, elektronické výukové materiály).

PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK
4. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Znění obchodních podmínek může společnost hikingCzechia, s.r.o. měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pro každou smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem platí znění obchodních podmínek účinné ke dni uzavření smlouvy.

SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI
5. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici zákazníkovi před uskutečněním objednávky a zákazník má možnost se s nimi seznámit. Před dokončením objednávky zázkazník potvrzuje seznámení a souhlas s těmito obchodními podmínkami. Bez souhlasu zákazníka s těmito obchodními podmínkami není možné učinit objednávku služeb nebo nákup on-line produktů.

KOMUNIKACE
6. Veškerá komunikace týkající se objednávky je zasílána zákazníkovi v elektronické podobě, a to prostřednictvím emailové zprávy. Prodávající neodpovídá za případy, kdy k doručení odeslané e-mailové zprávy nedojde vinou nesprávně zadané emailové adresy zákazníkem, chybami na straně provozovatele přenosové sítě či na straně e-mailové schránky zákazníka.


REGISTRACE
7. Před odesláním první objednávky je třeba, aby se zákazník zaregistroval v internetovém obchodě společnosti hikingCzechia s.r.o. Údaje zadané zákazníkem během registrace a objednávky musí být správné, v opačném případě nemůže společnost hikingCzechia s.r.o. zaručit, že objednávka bude správně a včas vyřízena.

POTVRZENÍ REGISTRACE
8. Úspěšná registrace zákazníka je společností hikingCzechia s.r.o. potvrzena emailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem při registraci. Součástí této zprávy je také heslo pro další přístupy zákazníka do internetového obchodu hikingCzechia s.r.o. Další objednávky již činí zákazník po přihlášení pomocí uživatelského jména (registrační email zákazníka) a hesla, které zákazník obdržel po registraci.

PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE
9. Zákazník nesmí poskytnout svoje přihlašovací údaje třetím osobám s vyjímkou studentů, jejichž jména zadal při registraci. Porušení této povinnosti dává společnosti hikingCzechia s.r.o. právo odstoupit od smlouvy se zákazníkem a zrušit zákazníkovi přístup do internetového obchodu hikingCzechia s.r.o.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10. Osobní údaje zákazníka zadané během registrace a objednávky jsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na stránkách www.prijimacky-onlinekurzy.cz


OBJEDNÁVKA
11. Postup objednávky služeb a/nebo on-line produktů v internetovém obchodě hikingCzechia s.r.o.: a) zákazník uloží vybrané služby / on-line produkty do košíku b) zákazník se buď registruje (v případě první objednávky) nebo přihlásí c) zákazník uvede informace nutné pro zpracování objednávky d) zákazník potvrdí a odešle objednávku Odesláním objednávky nevzniká mezi prodávajícím a zákazníkem smlouva, objednávka je návrhem na uzavření smlouvy ze strany zákazníka.

UZAVŘENÍ SMLOUVY
12. Smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Potvrzení objednávky obsahuje informace o objednaných on-line produktech a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých on-line produktů a služeb. Potvrzení objednávky dále obsahuje všchny údaje v platbě za objednané on-line produkty a služby. Ceny uvedené u on-line produktů a služeb jsou konečné.

ÚHRADA SLUŽEB A ON-LINE PRODUKTŮ
13. Objednané služby a on-line produkty je třeba uhradit bankovním převodem. Po dokončení objednávky se zákazníkovi zobrazí údaje potřebné pro platbu bankovním převodem. Dále jsou tyto údaje zákazníkovi zaslány v e-mailové zprávě potvrzující objednávku. Za den úhrady je považován den, v němž je příslušná částka pod správným variabilním symbolem připsána na bankovní účet společnosti hikingCzechia s.r.o. Úhradu celé částky za objednané služby a on-line produkty je třeba provést do 7 dnů od odeslání objednávky. Za datum úhrady se považuje datum připsání peněžních prostředků na účet společnosti hikingCzechia s.r.o. Nejpozdější možné datum úhrady objednávky je v podkladech pro platbu uvedeno jako datum splatnosti.

ZRUŠENÍ SMLOUVY POKUD ZÁKAZNÍK NEUHRADÍ OBJEDNÁVKU DO DATA SPLATNOSTI
14. V případě, že zákazník neuhradí objednávku do data splatnosti, smlouva se ruší.


DORUČENÍ SLUŽEB
15. Informace o tom jak budou poskytnuty služby objednané prostřednictvím internetového obchodu hikingCzechia s.r.o. zasíláme na emailovou adresu uvedenou zákazníkem při registraci. Pokud zákazník při objednávce zvolí termín plnění objednávané služby dříve než po uplynutí 14tidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy dle občanského zákoníku, vyjadřuje tím výslovný souhlas s tím, aby společnost hikingCzechia s.r.o. započala s plněním dle této smlouvy před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy, což bude mít ve smyslu ustanovení § 1837 a dalších občanského zákoníku za následek nemožnost uplatnit odstoupení od smlouvy po takovém zahájení plnění.

DORUČENÍ ON-LINE PRODUKTŮ
16. On-line produkty jsou považovány za doručené zákazníkovi po zpřístupnění těchto produktů v osobním účtu zákazníka o čemž je zákazník informován emailovou zprávou zaslanou na adresu, kterou zákazník uvedl při registraci.

ZMĚNA A/NEBO ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZÁKAZNÍKEM
17. Zákazník může kdykoli před uhrazením objednávky tuto objednávku zrušit tak, že zašle poskytovateli email, kde ho o svém rozhodnutí informuje. Kontaktné email je uveden na webových stránkách poskytovatele.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM
18. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy s poskytovatelem bez udání důvodu. Za odstoupení od smouvy je považována žádost o ukončení poskytovaných služeb, tedy přípravných kurzů jak prezenčních tak ONLINE/video-kurzů. V takovém případě má zákazník nárok na vrácení části kurzovného, která přísluší nespotřebovaným lekcím. V případě video-kurzů se za nespotřebované lekce považují ty, které zákazník neotevřel, tedy neklikl na tlačítko "Vstoupit do lekce".

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY POSKYTOVATELE
19. Společnost hikingCzechia s.r.o. má právo odstoupit od smlouvy se zákazníkem bez udání důvodu. Za odstoupení od smouvy je považováno ukončení poskytovaných služeb, tedy přípravných kurzů jak prezenčních tak ONLINE/video-kurzů. V takovém případě má zákazník nárok na vrácení celé uhrazené částky kurzovného, bez ohledu na to jaká část kurzu uběhla do ukončení kurzu. Celé uhrazené kurzovné bude vráceno na účet ze kterého byla platba zákazníkem odeslána do tří pracovních dnů.


NEOTEVŘENÍ KURZU – PREZENČNÍ a ON-LINE
20. Společnost HikingCzechia s.r.o. má právo neotevřít nabízený kurz bez udání důvodu. Všem zákazníkům, kteří již takový kurz uhradili bude do 2 dnů od rozhodnutí kurz neotevřít vráceno celé uhrazené kurzovné. Zákazníci budou o rozhodnutí kurz neotevřít informováni na emailovou adresu, kterou zadali při registraci.

ZMĚNA TERMÍNU KURZU – PREZENČNÍ a ON-LINE
21. Společnost hikingCzechia s.r.o. má právo změnit termíny konání kurzu. V případě, že zákazník se změnou nesouhlasí, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy z důvodu změny termínů konání kurzu a na vrácení nespotřebovaného kurzovného do 7 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy.

ZMĚNA MÍSTA KURZU – PREZENČNÍ
22. Společnost hikingCzechia s.r.o. má právo změnit místo konání kurzu. V případě, že zákazník se změnou nesouhlasí, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy z důvodu změny místa konání kurzu a na vrácení nespotřebovaného kurzovného do 7 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy.

ZMĚNA LEKTORA KURZU – PREZENČNÍ a ON-LINE
23. Společnost hikingCzechia má právo určit lektora kurzu a lektora kurzu změnit a to i v průběhu kurzu. Změna lektora nedává zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy z důvodu změny lektora.

UKONČENÍ KURZU PRO HRUBÉ PORUŠENÍ PRAVIDEL CHOVÁNÍ – PREZENČNÍ a ON-LINE
24. Společnost hikingCzechia má právo odstoupit od smlouvy a ukončit účastníkovi přítomnost v kurzech pokud účastník hrubým způsobem porušuje pravidla slušného chování, narušuje průběh kurzů, ohrožuje lektora či ostatní účastníky kurzu, poškozuje majetek.


STORNO KURZU – PREZENČNÍ a ON-LINE
24. Již uhrazenou objednávku kurzu může zákazník stornovat (zrušit) i po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení (odstavec 17 těchto obchodních podmínek) za následujících podmínek:

Storno nejpozději 30 dnů před termínem zahájení kurzu (1. lekce kurzu): společnost hikingCzechia s.r.o. vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný kurz.

Storno nejpozději 14 dnů před termínem zahájení kurzu (1. lekce kurzu): společnost hikingCzechia s.r.o. vrátí zákazníkovi 80 % uhrazené částky za příslušný kurz.

Storno nejpozději 7 dnů před termínem zahájení kurzu (1. lekce kurzu): společnost hikingCzechia s.r.o. vrátí zákazníkovi 60 % uhrazené částky za příslušný kurz.

Storno v rozmezí 6 - 0 dnů před termínem zahájení kurzu (1. lekce kurzu): společnost hikingCzechia s.r.o. vrátí zákazníkovi 50 % uhrazené částky za příslušný kurz.

Storno po termínu zahájení kurzu (1. lekce kurzu): zákazník nemá právo na vrácení uhrazené částky za příslušný kurz.

Pokud účastník nemůže být z jakéhokoli důvodu přítomen na kurzu, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného. Účastníkovi jsou v elektronické podobě poskytnuty materiály z lekcí na kterých nebyl přítomen.


ZMĚNY A OMEZENÍ Z DŮVODU PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ
25. i.) V případě takových protiepidemických opatření, kvůli kterým nebude možné poskytnout objednaný kurz ve stanoveném termínu prezenční formou, je společnost hikingCzechia s.r.o. dle možností oprávněna:
a) změnit prezenční formu poskytnutí kurzu na formu distanční (on-line)
b) změnit termín poskytnutí kurzu
c) změnit místo poskytnutí kurzu
Výše uvedené změny provedené v důsledku protiepidemických opatření nejsou důvodem pro storno kurzu či odstoupení od smlouvy.

ii) V případě takových protiepidemických opatření, kvůli kterým nebude možné poskytnout objednaný kurz ani se změnami dle ostavce 24 i) bude zákazníkovi vráceno celé nespotřebované kurzovné do 7 dnů od poslední uskutečněné lekce kurzu.

iii) Zákonný zástupce žáka (zákazník) dále souhlasí s tím, že se žák navštěvující prezenční kurzy podřídí platným protiepidemickým opatřením.
Zákonný zástupce žáka souhlasí, že v případě, kdy žák navštěvující prezenční kurzy nesplní platná protiepidemická opatření, nebude žákovi umožněna účast na kurzu. Za neúčast na kurzu z důvodu nesplnění platných protiepidemických opatření, nevzniká nárok na vrácení kurzovného.
Příkladem možných a pravděpodobných protiepidemických opatření je povinnost nošení prostředků ochrany dýchacích cest, dále pak doložení čestného prohlášení, resp. čestného prohlášení svého zákonného zástupce, že žák ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo jiné v danou chvíli platné opatření.


ODCHOD ÚČASTNÍKŮ KURZŮ – PREZENČNÍ KURZY
26. Zákazník (zákonný zástupce účastníka) prezenčního kurzu je srozuměn a souhlasí s tím, že společnost hikingCzechia s.r.o. nenese zodpovědnost za účastníky před a po ukončení kurzu a také, že společnost hikingCzechia s.r.o. nebude zajišťovat předávání účastníků jejich zákonným zástupcům po ukončení kurzu. Dále je zákazník srozuměn a souhlasí s tím, že společnost hikingCzechia nebude informovat zákazníka (zákonného zástupce) v případech kdy účastník kurzu do kurzu nedorazí nebo dorazí již po čase zahájení kurzu.


MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
27. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

28. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

29. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2021.REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI hikingCzechia s.r.o. - platný od 1.5.2021

Sídlo společnosti: Úzká 112/2, 266 01 Beroun
Tel.: 608 014 607
E-mail: kurzy@prijimacky-onlinekurzy.cz

ODPOVĚDNOST ZA VADY POSKYTNUTÝCH SLUŽEB A ON-LINE PRODUKTŮ
1. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu. Také odpovídáme za kvalitu on-line produktů a to, že odpovídají popisu v internetovém obchodě.

ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTNUTÝCH SLUŽEB A ON-LINE PRODUKTŮ
2. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. On-line produkty je možné reklamovat po dobu na kterou je máte zakoupeny.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ SLUŽEB A ON-LINE PRODUKTŮ
3. V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatné odstranění této vady služby. Nelze-li vadu služby takto odstranit, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby. V případě, že on-line produkt vykazuje vady, máte právo na odstranění vad. Pokud nejsou vady on-line produktů odstraněny do 7 dnů od uplatnění reklamace, máte právo na odstoupení od smlouvy z důvodu vadného on-line produktu.

UPLATNĚNÍ REKLAMACE
4. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamaci lze uplatnit telefonicky, emailem či písemně, a to tak, že vadu označíte nebo oznámíte, jak se projevuje. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby. Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.